CS Group Polska S.A. informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies) w celach związanych z realizacją usług reklamowych i analityki biznesowej.

Regulamin korzystania z serwisu Aleja Handlowa

Dostawcą Serwisu jest CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 69, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 159.051.000,00 złotych (dalej "CS Group"), który udostępnia Sklepom powierzchnię na serwerze w celu prezentacji za pośrednictwem Serwisu ich aktualnej oferty sprzedażowej.

"Serwis" oznacza niniejszy portal internetowy którego wydawcą i właścicielem jest CS Group.

"Sklep" oznacza podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zarejestrowany zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiający produkty stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy przez Klientów.

"Klient" oznacza:
a) osoba prawna z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c) osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


Klient korzystając z Serwisu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 1. Serwis obejmuje swym działaniem wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Sklep ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść publikowane w Serwisie, w szczególności ich rzetelność i poprawność.
 3. CS Group nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Sklepu. Fakt prezentacji Sklepu w Serwisie nie oznacza, iż CS Group popiera czy promuje poglądy Sklepu.
 4. Treść Serwisu, w szczególności prezentowane przez Sklepy towary i dane, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego. Produkty prezentowane za pośrednictwem Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy między Klientem a Sklepem.
 5. Warunkiem złożenia przez Klienta zapytania ofertowego za pośrednictwem Serwisu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronach prezentujących poszczególne produkty.
 6. Klient deklarując chęć zakupu danego produktu dodaje wybrane produkty do koszyka i wypełnia formularz.
 7. Zawarcie między Klientem a Sklepem umowy sprzedaży następuje dopiero na skutek wymiany oświadczeń woli Klienta i Sklepu.
 8. CS Group w żadnym wypadku, bezpośrednio czy pośrednio nie jest stroną ewentualnej umowy zawartej między Klientem a Sklepem.
 9. Koszty i sposób dostawy określa umowa zawarta między Klientem a Sklepem. Sugerowaną przez Serwis formą zapłaty za produkty jest gotówka, przekazywana przy odbiorze zakupionego towaru (dostawa za pobraniem).
 10. Towar zakupiony w Serwisie jest fabrycznie nowy i jest objęty gwarancją producenta, chyba że co innego wynika z prezentacji towaru w Serwisie.
 11. W przypadku gdy CS Group uzyska informację, iż Sklep lub prezentowany towar naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, CS Group zastrzega sobie prawo do zablokowania oferty Sklepu lub konkretnego towaru, do czasu wyjaśnienia.
 12. W przypadku zawarcia między Klientem a Sklepem umowy zakupu towaru, zastosowanie znajdą przepisu ustawy z dnia 27.07.2002r. "o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego".
 13. Wszelkie sprawy związane z uprawnieniami wynikającymi z zawartej pomiędzy Klientem i Sklepem umowy sprzedaży, w szczególności gwarancji, rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów należy kierować wyłącznie do Sklepu (obok każdego z produktów wyraźnie zaznaczone są dane Sklepu).
 14. Wypełnienie formularza jest równoznaczne za zgodą na przetwarzanie przez firmę CS Group Polska S.A. i podmioty z nią współpracujące w ramach Serwisu Aleja Handlowa, danych osobowych zawartych w formularzu a także ich przekazywanie podmiotom trzecim współpracującym ze Spółką w ramach Serwisu Aleja Handlowa zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania i usunięcia.
 15. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego towaru.
 16. Serwis jako utwór chroniony jest prawem autorskim. Opis towarów i usług stanowi dane objęte przedmiotem prawnej ochrony, zabrania się kopiowania tych treści w celach innych niż dla osobistego użytku (nie gospodarczego) pod jakimkolwiek pretekstem.
 17. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
|

kategorie